Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 27 styczeń 2022

Nowa część programu „Czyste Powietrze…

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych ...

Informacja

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  od dnia 24.01.2022 roku proszę o zastosowanie się do...

Sprawozdanie z wykonania projektu „Odkr…

SPRAWOZDANIE z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę” w 2021 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego     Gmina Słaboszów realizując w 2021 roku projekt „Odkrywam Małopolskę” w ...

Powiadomienia SMS

MIESZKAŃCY GMINY SŁABOSZÓW   W związku z coraz częściej pojawiającymi się różnego rodzaju zagrożeniami oraz potrzebą przekazywania ważnych informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Sła...

INFORMACJA

INFORMACJA                    Wójt Gminy Słaboszów informuje, że w dalszym ciągu mamy jeszcze wolne miejsca w programie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt takiej oczyszczalni w zależn...

Rozmiar tekstu:

Słaboszów dnia 24.06.2015  r.

Znak:ROŚI.6840.3.2015


O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Święcice oznaczona jako działka nr 482/1 o powierzchni 0,3420 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr KR1M/00040684/2  prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XVIII Zamiejscowy-Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.
Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako pastwisko Ps VI-0,1836 ha oraz grunty  zakrzewione Lz IV-0,1584 ha .Natomiast  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie  Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 482/1 została oznaczona symbolem RZ-tereny obudowy biologicznej rzek i potoków, wyrobisk i teren o dużych spadkach.
Opis
Działka nr 482/1 leży  w środkowej części wsi Święcice , w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami stanowiącymi  gospodarstwa rolne oraz nieruchomości wykorzystywane  pod uprawy rolne , działka bezpośrednio przylega do drogi powiatowej Książ  Wielki –Słaboszów o nawierzchni asfaltowej, na terenie działki brak jest sieci uzbrojenia technicznego  , sieć wodociągowa i energetyczna  znajduje się w pobliżu kształt działki nieregularny , teren działki podmokły , niezabudowany , nieogrodzony , zakrzaczony,

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.782  z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 30 czerwca 2015  r.( nie później niż 13 sierpnia  2015 r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.
W przypadku nie skorzystania  z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo przysługuje zgodnie z w/w  przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 7115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100) brutto.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY
/-/Marta Vozsnak