Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminych

Gmina Słaboszów pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 1 milion 070 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 11 lipca 2019 roku Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 5 zadań:

  1. remont drogi gminnej „Maciejów - Giebułtów” w Miejscowości Maciejów,
  2. remont drogi gminnej „Boleszówka - Jazdowice” w miejscowości Jazdowice,
  3. remont drogi gminnej „Rzęmiędzice - Wysiołek” w miejscowości Rzęmiędzice,
  4. remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie - Kropidło” w miejscowości Kropidło,
  5. remont drogi gminnej „Kalina Wielka - Parcelanty” w miejscowości Kalina Wielka.

 

W ubiegłym roku dzięki dotacji w wysokości 1 milion 210 tysięcy zł zostało wykonane również  5 zadań inwestycyjnych, służących poprawie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów.

 

Czytaj więcej: Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminychCzytaj więcej: Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminych

INFORMACJA OD ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

Nieodpowiedni sposób utrzymania gruntów rolnych na stokach o dużym nachyleniu, powoduje po intensywnych opadach, spływ ziemi z pól na drogi powiatowe i skutkuje zamuleniem rowów drogowych, przepustów oraz jezdni. Taka sytuacja powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i generuje koszty związane z uporządkowaniem jezdni, poboczy i rowów. Zanieczyszczenie dróg publicznych jest czynem zabronionym i podlega karze grzywny lub nagany - Art.91 Kodeksu Wykroczeń.

Załączniki:
Pobierz plik (zarząd dróg powiatowych.pdf)zarząd dróg powiatowych.pdf[ ]1573 kB

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 85,04 m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 54 (remiza

 

OSP) w Kalinie Wielkiej usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą Nr KR1M/00040686/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, która to nie jest obciążona

 

prawami rzeczowymi ani hipotekami.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

 

 

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 1773,00 zł za plus 23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej,

 

ogrzewania,wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, poboru zimnej wody.

 

 

Lokal został przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat z przeznaczeniem na działalność handlową-sklep spożywczo-przemysłowy.

 

 

Uchwałą Nr VI/55/2019 z dnia 28.06 2019 r Rada Gminy w Słaboszowie wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres trzech lat, na wyżej

 

wymieniony lokal użytkowy.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

 

 

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona w obrębie Słaboszów oznaczona jako działka nr 271/1 o powierzchni 0,0174ha.

 

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę

 

 

Wieczystą KW nr KR1M/00044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami

 

.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 271/1

 

 

została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

Opis

 

 

Działka nr 271/1 leży w środkowej części wsi Słaboszów , w bezpośrednim sąsiedztwie

 

 

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Dojazd do działki drogą gminną. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Teren działki

 

 

pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim , kształt działki regularny , zbliżony do prostokąta.

 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

 

 

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 

 

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 09.07.2019 r r.( nie później niż 21.08. 2019 r.) na złożenie wniosku o

 

 

nabycie nieruchomości.

 

 

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

 

 

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

 

 

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

 

 

nieograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 4238,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych ) brutto.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak