Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 19 styczeń 2019

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został te…

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłan...

Informacja o wyniku przetargu w miejscow…

Słaboszów dnia 19.12.2018 r.   Znak:ROŚI.6840.6.2018       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18.12. 2018 r...

Słaboszów

Ogłoszenie o Naborach wniosków

Opublikowano  10.07.2018 r.

Ogłoszenie  o Naborach wniosków

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  8/2018

Zachowanie  dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie :    Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie   

Wskaźnik produktu-  W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów  działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  220 000  złotych

                                                      Nabór  Nr  9/2018

Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

 

Wskaźnik produktu-    W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej         

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi 340 000  złotych.

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       30.07.2018         do        24-08-2018    do godz. 1700

 

                Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SŁABOSZÓW ZA 2017 ROK

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której jednym z ważniejszych tematów było absolutorium dla Wójta Gminy.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – przedstawiła obszerną informację ze swojej działalności w 2017 rok, po czym odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słaboszów.

Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słaboszów na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku po zapoznaniu się z merytorycznymi dokumentami wypracowała pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Słaboszów za 2017 rok, który otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

            Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Słaboszów w wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słaboszów absolutorium za 2017 rok.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną i dobrą współpracę w realizacji budżetu gminy.

Swoje podziękowania skierowała zarówno do Rady Gminy jak i do pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych a w szczególności do Skarbnika Gminy.

            W trakcie dalszej części procedowania, Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawach

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słaboszów,

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok,

-  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupowie,

-  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach,

-  zmiany Uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie,

- nabycia na rzecz Gminy Słaboszów nieruchomości gruntowej położonej w Śladowie,

- wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w Słaboszowie oraz udzielenie bonifikaty,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnianych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów,

-  rozpatrzenia skargi B.K. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

- zawarcia Porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów.

W interpelacjach radni najczęściej poruszali sprawy dotyczące remontu dróg gminnych oraz powiatowych, czyszczenia rowów oraz obcinania gałęzi drzew i krzewów ograniczających widoczność w ruchu drogowym.