Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 24 październik 2019

Premia na rozpoczęcie działalności pozar…

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, f...

Strategia Rozwoju Województwa "Mało…

Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" i zgłaszania  projektów przedsięwzięć ...

Informacja o wyniku przeprowadzonego prz…

  Słaboszów dnia 07.10.2019. r.   Znak:ROŚI.6840.4.2018       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.201...

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Słaboszów dnia 08.07.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w

 

miejscowości Wymysłów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 107/4 powierzchni 0,1523 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr

 

KR1M/00002344/9

 

 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostały wpłacone w terminie dwa wadia, przez trzy osoby. Jedna osoba która wpłaciła wadium była nieobecna na przetargu. Osób niedopuszczonych do

 

przetargu nie było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 131 230 00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem

 

pozytywnym.

 

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 107/4 ustalono Pana Macieja Malczewskiego i Panią Katarzynę Skowronek za cenę 132 551,00 zł (słownie : sto trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden

 

złotych 00/100 ).

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ROLNICZA MAŁOPOLSKA" Z OKAZJI 25-LECIA ARiMR

ARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny "Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR." Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo.

 

Ćwierć wieku wsparcia krajowego, a od 15 lat przede wszystkim unijnego, to gigantyczny postęp na obszarach wiejskich. Nowoczesne ciągniki, maszyny, urządzenia oraz chlewnie i obory, bezpieczne gospodarstwa czy zakłady przetwórcze oparte na najnowszych technologiach - to wszystko, co widać na wsi i co daje naszemu rolnictwu możliwość konkurowania na europejskich i światowych rynkach.

 

Polscy rolnicy zagospodarowali przez ostatnie 25 lat ponad 330 mld złotych, a efekty wdrażanych przez ARiMR działań mogą teraz zostać uchwycone przez obiektyw  i wziąć udział w konkursie. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie na adres e-mai:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Regulamin dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Promienistych 1 na jego profilu na fb:.

https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/

 

Warto spróbować swoich sił. Czekają atrakcyjne nagrody, a wystawa prac laureatów oraz wyróżnionych autorów zdjęć uświetni wojewódzkie obchody Jubileuszu ARiMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 29 września.

Czytaj więcej: KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

 

 

 

 

SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINACH

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

 

      1.Gospodarstwo rolne powinno posiadać minimalną powierzchnię - 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

      2.Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0.1 ha.

 

Rolnik po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolny w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunów, obsunięcia się ziemi lub lawiny powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin na których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnych również w urzędach gmin. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokument, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, mapki z numerami działek na których wystąpiła szkoda.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

        ZADANIA GMINY

Wójt zarządzeniem gminy wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt po wpłynięciu wniosków od rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

  1.wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisje powołana przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

      ZADANIA KOMISJI

Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:

 

   1.W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:

   a)od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji albo;

   b)nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny- w przypadku szkód w środku trwałym, albo;

   c)nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.

 

    2.Dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych(jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):

     a)po raz pierwszy- w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania szkód

     b)po raz drugi- nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód

 

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

 

Szkody należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  w Słaboszowie pok.4. Wnioski do pobrania na stronie gminy www.slaboszow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego  https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html

 

       PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015 r.poz.187, poz.230, poz.1345, poz.1346, poz.1608, poz.2089, z 2016r. poz.170, poz.1455, poz.1912, z 2017r., poz.166).

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP I MDP

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 9 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to:

1.Pani Marta Vozsnak - Wójt Gminy Słaboszów

2.Pan Paweł Osikowski - Wicestarosta Powiatu Miechowskiego

3.Dh Marek Dróżdż - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie

4.Dh Stanisław Krawiec - Komendant Gminny OSP

5.Pani Dorota Dubaj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach

6.Pani Dorota Klimczyk - Dyrektor KBS/O Kalina Wielka

oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie, Radni Rady Gminy Słaboszów.

Program zawodów obejmował:

1.Przemówienie okolicznościowe

2.Przeprowadzenie zawodów jednostek OSP i MDP

3.Podsumowanie i wręczenie nagród

Do Gminnych zawodów sportowo - pożarniczych przystąpiło 8 jednostek OSP oraz 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Wyniki zawodów:

GRUPA MDP

I miejsce - dziewczęta - MDP Słaboszów

GRUPA OSP

I miejsce - OSP Ilkowice

II miejsce - OSP Słupów

III miejsce - OSP Janowice

IV miejsce - OSP Nieszków

V miejsce - OSP Śladów

VI miejsce - Słaboszów

VII miejsce - Kalina Wielka

OSP Święcice zostali zdyskwalfikowani

Komisję sędziowską na gminne zawody sportowo - pożarnicze powołał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, a Sędzią Głównym był asp. mag Sebastian Kita. Zawody odbyły się bez zakłóceń w duchu sportowej rywalizacji. Zawody zakończyły się tradycyjną grochówką.