Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 26 marzec 2019

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy …

                                                                                                                                                                                                        ...

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dl…

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 6 osób

Informacja dotycząca zmiany wysokości st…

Wójt Gminy Słaboszów działając na podstawie art.  6m  ust.  2a  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.  U. z 2018r. poz. 1454) zawiadamia, że Uchwałą Rady G...

nformacja dotycząca wydawania paczek żyw…

Informacja dotycząca wydawania paczek żywnościowych w miesiącu kwietniu 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020...

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Rozmiar tekstu:

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której jednym z ważniejszych tematów było absolutorium dla Wójta Gminy.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – przedstawiła obszerną informację ze swojej działalności w 2017 rok, po czym odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słaboszów.

Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słaboszów na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku po zapoznaniu się z merytorycznymi dokumentami wypracowała pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Słaboszów za 2017 rok, który otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

            Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Słaboszów w wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słaboszów absolutorium za 2017 rok.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną i dobrą współpracę w realizacji budżetu gminy.

Swoje podziękowania skierowała zarówno do Rady Gminy jak i do pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych a w szczególności do Skarbnika Gminy.

            W trakcie dalszej części procedowania, Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawach

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słaboszów,

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok,

-  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupowie,

-  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach,

-  zmiany Uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie,

- nabycia na rzecz Gminy Słaboszów nieruchomości gruntowej położonej w Śladowie,

- wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w Słaboszowie oraz udzielenie bonifikaty,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnianych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów,

-  rozpatrzenia skargi B.K. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

- zawarcia Porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów.

W interpelacjach radni najczęściej poruszali sprawy dotyczące remontu dróg gminnych oraz powiatowych, czyszczenia rowów oraz obcinania gałęzi drzew i krzewów ograniczających widoczność w ruchu drogowym.