Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 20 czerwiec 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zada…

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uc...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka P…

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie dot. udziału w komisji konkursowej

SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINAC…

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymr...

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOS…

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 9 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to: 1.Pani Marta Vozsnak - Wójt Gmi...

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH DLA DZIEC…

Jak co roku już od 20 lat wysyłamy dzieci na kolonie letnie nad Polskie morze. Jest to kolonia współfinansowana przez KRUS.

Rozmiar tekstu:

Nowe zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Słaboszów na rok szkolny 2015/2016

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 - 5 lat, które jest realizowane  w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,a także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które z dniem 01 września 2016 r. przekształcą się z mocy prawa w przedszkola, tworząc ze szkołą podstawową zespół albo wchodząc w skład istniejącego zespołu szkół.


Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, co roku na kolejny rok szkolny, na wolne w nich miejsca, na wniosek rodzica kandydata.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Janowicach lub w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach na rok szkolny 2015/2016 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i określonych przez Radę Gminy Słaboszów, należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie od 08 kwietnia 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r.. Niezłożenie wniosku w tym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
     Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w danej szkole, składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tej samej szkole, w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie od 24 marca do 01 kwietnia 2015 r., oraz w kolejnych latach, zaś rodzice pozostałych dzieci – składają wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola w danej szkole.
Dalszych informacji dotyczących naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych udzielają dyrektorzy szkół, gdzie można także nabyć druk wniosku.
W roku szkolnym 2015/2016, dziecko w wieku 5 lat (ur. w 2010 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dziecko w wieku 4 lat (ur. w 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,  a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa.
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Słaboszów. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w oddziale przedszkolnym danej szkoły podstawowej przeprowadza się procedurę rekrutacyjną.
W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria zabezpieczające potrzeby osób, które z przyczyn losowych mają trudną sytuacją, w szczególności rodzinną lub zdrowotną, określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 2572, z późn. zm./.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o kryteria określone przez Radę Gminy, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Informacja o wolnych miejscach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Słaboszów, po czym rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy mogą składać wnioski o przyjęcie do danego oddziału w terminie  od 02 do 10 czerwca 2015 r..
W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad obowiązujących  w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym.

Aniela Kruczek
Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół